1        Definities

1.1         Fitness RS: de eenmanszaak Fitness RS t.h.o.d.n. Indoorwalking BeNeLux, Communicatie RS gevestigd te Amersfoort en geregistreerd in de kamer van koophandel onder nummer 63690772.

1.2         Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de opdracht voor de Werkzaamheden verstrekt.

1.3         Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Fitness RS tot het verlenen van Diensten door Fitness RS ten behoeve van Opdrachtgever.

1.4         Diensten: alle door Fitness RS verrichte diensten die worden uitgevoerd in het kader van een opdracht, zoals onder meer maar niet beperkt tot, algemene bedrijfsadvisering aan (sport)ondernemers in (online en offline) marketingstrategieën en het bedenken en bouwen van websites in dat kader. Specifieke advisering met betrekking tot Indoorwalking en het stofferen van oude toestellen.

1.5         Producten: alle door Fitness RS geleverde te leveren en te installeren (fitness)apparatuur waaronder (maar niet beperkt tot): crosstrainers, fitnesskooien, functionele accessoires, een en ander conform specificatie door Fitness RS.

1.6         Werken: alle door Fitness RS geleverde, te leveren en te bouwen zaken waaronder (maar niet beperkt tot) software, websites, designs, muzieksystemen, teksten of huisstijlen.

2        Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten waarbij door Fitness RS Diensten worden aangeboden, Producten worden geleverd en/of Werken worden ontwikkeld.

2.2         Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Fitness RS derden worden betrokken.

2.3         Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en Fitness RS zijn overeengekomen.

2.4         Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Fitness RS deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.5         Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Fitness RS treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.6         Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

3        Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1         Tenzij anders aangegeven zijn alle door Fitness RS gemaakte offertes vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig. Fitness RS is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging, binnen de gestelde geldigheidsduur aan Fitness RS is bevestigd.

3.2         Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.3         Alle in de offerte van Fitness RS genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

3.4         De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van Opdrachtgever van de door Fitness RS elektronisch verzonden offerte, aanbieding of Overeenkomst.

3.5         Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Fitness RS redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop van Werkzaamheden die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de hoeveelheid Werkzaamheden die Fitness RS op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk, hetgeen afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.

4        Uitvoering van de Overeenkomst

4.1         Iedere Overeenkomst leidt voor Fitness RS tot een inspanningsverplichting waarbij Fitness RS zich met de grootste zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar beste vermogen kwijt van zijn verplichtingen.

4.2         Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Fitness RS het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3         De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Fitness RS wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.4         De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties die daaruit voortvloeien over en weer zijn geleverd.

4.5         Indien voor de voltooiing van bepaalde Werkzaamheden door Fitness RS een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Fitness RS op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen Fitness RS de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

5        Ontwikkeling van Werken

5.1        Fitness RS zal de overeengekomen Werken tot stand brengen of aanpassen conform de offerte of nadere schriftelijke uitwerking of toevoeging daarvan.

5.2        Opdrachtgever garandeert dat de aangeleverde bronmaterialen gebruikt mogen worden door Fitness RS voor de overeengekomen Werkzaamheden.

5.3        Fitness RS mag bij deze Werkzaamheden materialen van derden gebruiken, zoals open source software of stockfoto’s. Indien het gebruik hiervan voorwaarden voor Opdrachtgever impliceert, zal Fitness RS Opdrachtgever hieromtrent informeren. De eventuele aankoopprijs van deze materialen wordt altijd doorbelast tenzij expliciet in de offerte staat van niet.

5.4        Wanneer een Werk naar het oordeel van Fitness RS geschikt is voor het beoogde gebruik zal Fitness RS het voor Opdrachtgever opleveren zodat deze het kan testen en goed- of afkeuren. Fitness RS zal Opdrachtgever daarbij een redelijke termijn van 15 werkdagen gunnen.

5.5        Als Opdrachtgever het Werk afkeurt (op basis van afwijkingen van de specificaties uit de offerte), zal Fitness RS zo snel mogelijk de fouten herstellen of een alternatieve oplossing zoeken, waarna Opdrachtgever het Werk opnieuw opgeleverd krijgt. Er vindt eenmaal een -kosteloze- revisieronde plaats.

5.6         Na aanvaarding wordt het Werk gepubliceerd. Herstel van eventuele daarna optredende fouten (afwijkingen van de specificaties) worden op basis van uurtarief doorbelast.

6        Onderhoud aan en afsluiting van Werken

6.1        Fitness RS is gerechtigd Werken buiten werking te stellen voor onderhoud. Onderhoud wordt zoveel mogelijk gepland op momenten dat de Werken relatief weinig worden gebruikt. Fitness RS informeert Opdrachtgever vooraf over het voorgenomen onderhoud. Van niet gepland noodonderhoud of storingen zal Fitness RS Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen

6.2         Fitness RS zal zich inspannen om de door haar gebruikte Werken up-to-date te houden maar is hierbij afhankelijk van haar leveranciers. Fitness RS is niet verplicht alle updates van leveranciers meteen te installeren, doch zal de security van haar Werken up-to-date houden indien Opdrachtgever daartoe opdracht heeft gegeven.

6.3         Als Opdrachtgever zelf software installeert bij de gehoste software en websites dient Opdrachtgever deze up-to-date te houden, in het bijzonder waar het security updates betreft. Indien deze software achterloopt op dit gebied en daarmee de veiligheid in het geding komt kan Fitness RS het account afsluiten.

6.4         Fitness RS is gerechtigd om de Werken te onderbreken en op te schorten indien Opdrachtgever de factuur niet heeft voldaan binnen de in artikel 12 bepaalde termijn en zij het bedrag, tezamen met de rente zoals bepaald in artikel 12 niet binnen zeven (7) dagen nadat zij van deze tekortkoming op de hoogte is gebracht, alsnog heeft voldaan.

7        Downtime

7.1         Downtime is een onderbreking van het Fitness RS netwerk met algehele onbereikbaarheid van de Werken tot gevolg.

7.2         Indien Opdrachtgever downtime constateert, dient Opdrachtgever direct contact op te nemen met Fitness RS. Fitness RS spant zich ervoor in de downtime zo snel mogelijk te beëindigen.

7.3         Fitness RS spant zich ervoor in Werken te allen tijde beschikbaarheid te maken. Fitness RS geeft geen garantie voor de beschikbaarheid van Werken, tenzij anders overeengekomen. In geval van downtime bestaat geen recht op compensatie.

7.4         Fitness RS is gerechtigd de dienst te vervangen door een vergelijkbare dienst.

7.5         Opdrachtgever heeft slechts recht op compensatie indien de onmogelijkheid tot het herstellen van Downtime niet is veroorzaakt door eigen doen of nalaten van Opdrachtgever. In geen geval bestaat een recht op aanvullende schadevergoeding.

8        Tussentijdse prijswijzigingen

8.1         Fitness RS heeft het recht de door hem gehanteerde tarieven te wijzigen nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen vanwege, (onder meer doch niet beperkt) kostprijsverhogende factoren zoals wijziging van inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten etc. Tarieven kunnen worden aangepast onafhankelijk van de omstandigheid of de prijswijziging voor Fitenss RS al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Opdrachtgever heeft bij een wijziging te wijten aan Fitness RS het recht tot ontbinding van de overeenkomst. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste factuur die aan Opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van de gehanteerde tarieven.

9        Beëindiging van de Overeenkomst

9.1         Fitness RS is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever en/of participant in gebreke blijft/blijven met voldoening van de door Fitness RS verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

10     Intellectuele eigendomsrechten

10.1     Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door Fitness RS en/of haar toeleveranciers ontwikkelde of ter beschikking gestelde Werken berusten uitsluitend bij Fitness RS en/of haar toeleveranciers, tenzij in de offerte is vermeld dat deze worden overgedragen.

10.2     Opdrachtgever mag de Werken gebruiken voor alle doelen die in de offerte zijn omschreven of daar logischerwijs uit voortvloeien.

10.3     De broncode van de Werken blijft bij Fitness RS tenzij anders overeengekomen. Als de auteursrechten op Werken naar Opdrachtgever overgaan, wordt de broncode na overgang (en betaling van de relevante facturen) aan Opdrachtgever aangeleverd in een elektronisch formaat.

11     Eigendomsvoorbehoud

11.1      Alle door Fitness RS in het kader van de Overeenkomst geleverde Diensten, Werken en/of Producten blijven eigendom van Fitness RS en/of haar toeleveranciers totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Fitness RS gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

11.2      Door Fitness RS geleverde Diensten, Werken en/of Producten, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is nimmer bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

11.3      Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Fitness RS veilig te stellen.

11.4      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Diensten, Werken en/of Producten, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Fitness RS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11.5      Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Diensten, Werken en/of Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Fitness RS ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Fitness RS gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Fitness RS bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

11.6      Indien Fitness RS zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Fitness RS en door hem aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Fitness RS en/of diens toeleveranciers zich bevinden en die Diensten, Werken en/of Producten terug te nemen.

12     Betalingsvoorwaarden

12.1      Opdrachtgever is de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met Fitness RS gesloten Overeenkomst.

12.2      Betaling vindt plaats op factuurbasis, hetzij op basis van automatische incasso. Betaling dient steeds te geschieden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

12.3      Indien Opdrachtgever gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal Fitness RS het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.

12.4      Indien Opdrachtgever gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is Opdrachtgever administratiekosten verschuldigd.

12.5      In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Fitness RS hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag in geval de diensten ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zullen worden verricht.

12.6      Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.7      In het geval Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur dient zij deze op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Fitness RS mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet opschorten.

13     Incassokosten

13.1      Indien de Opdrachtgever de vordering niet tijdig voldoet is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

13.2      Ingeval er buitengerechtelijke kosten moeten worden gemaakt om de openstaande vordering op Opdrachtgever te incasseren maakt Fitness RS aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 100,00

13.3      Fitness RS is te allen tijde gerechtigd om (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling of bankgarantie. Fitness RS zal in elk geval zekerheidsstelling verlangen indien er in redelijkheid aan getwijfeld kan worden dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet zal (kunnen) voldoen of in geval Opdrachtgever in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt, Opdrachtgever via Fitness RS gebruikt maakt van (content/hosting)diensten van derden waarvoor (hoge) bedragen verschuldigd zijn, of indien hij geen vaste woon-, verblijf-/vestigingsplaats in Nederland (meer) heeft.

14     Adres- en naamswijziging

14.1      Opdrachtgever dient Fitness RS minstens tien (10) werkdagen voor het ingaan van een adreswijziging schriftelijk te informeren over deze adreswijziging. Fitness RS is niet aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging.

14.2      Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is,
is zij verplicht Fitness RS schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging, zoals bijvoorbeeld naam en rechtsvorm.

14.3      Voorgaande wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven en gelden slechts vanaf het moment dat Fitness RS de wijziging(en) heeft bevestigd.

15     Beperking en/of uitsluiting aansprakelijkheid

15.1      Fitness RS is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst waarvan kan worden gesproken indien Fitness RS niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij uitvoering van de Overeenkomst.

15.2      De aansprakelijkheid van Fitness RS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Fitness RS onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Fitness RS ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient zo gedetailleerd en volledige mogelijk te omschrijven wat de tekortkomingen zijn, opdat Fitness RS adequaat hierop kan reageren.

15.3      Indien door of in verband met het verrichten van diensten of leveren van Diensten, Werken en/of Producten, door Fitness RS of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de
door Fitness RS afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Fitness RS in verband met die verzekering draagt.

15.4      Fitness RS is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiele) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

15.5      Fitness RS is bij een (groot) deel van haar activiteiten afhankelijk van de diensten en leveranties van derden waar Fitness RS weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Fitness RS zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Fitness RS is evenwel niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze (diensten en leveranties van) derden. Opdrachtgever vrijwaart Fitness RS voor eventuele schade die mocht zijn ontstaan door deze ingeschakelde derden.

15.6      Fitness RS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van digitale verstrekking of terbeschikkingstelling van data door Fitness RS of Opdrachtgever via email of internet.

15.7      Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid is expliciet, maar niet uitsluitend, begrepen het risico van besmetting, aantasting, corrumpering of onderschepping van data middels virussen, Trojaanse paarden, wormen, botnets, hacken, phreaking, het kraken van wachtwoorden, fraude of het anderszins beïnvloeden van data door een derde.

15.8      Opdrachtgever vrijwaart Fitness RS voor alle claims van derden die Fitness RS ontvangt naar aanleiding van verzending van berichten door Fitness RS. Hieronder vallen onder meer boetes en andere sancties van overheidsinstanties alsmede de kosten als gevolg van het opgenomen worden van Fitness RS op zwarte lijsten van antispam-dienstverleners. Fitness RS is gerechtigd uitvoering van de verzending op te schorten indien zij tijdens de uitvoering klachten ontvangt van ontvangers met de strekking dat deze berichten zonder toestemming verzonden zouden zijn. Fitness RS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor mocht lijden.

15.9      Opdrachtgever vrijwaart Fitness RS voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Product of Werk dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Fitness RS geleverde zaken.

15.10    Opdrachtgever vrijwaart Fitness RS tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Fitness RS samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van Fitness RS.

16     Overmacht

16.1      Fitness RS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

16.2      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fitness RS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fitness RS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Fitness RS of van derden daaronder begrepen. Fitness RS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Fitness RS zijn verbintenis had moeten nakomen.

16.3      Fitness RS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.4      Voor zover Fitness RS ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt is Fitness RS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

17     Verjaringstermijn

17.1      In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fitness RS en de door Fitness RS bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

17.2      Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de Overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever Fitness RS van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

18     Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

18.1      Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Fitness RS. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

18.2      Fitness RS heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.

 

18.3      Indien Fitness RS de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Fitness RS de wijzigingen tijdig bekend maken. Deze zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.

18.4      Indien Opdrachtgever een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan zij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Opdrachtgever dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan Fitness RS te vermelden.

19     Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

19.1      Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Fitness RS is Nederlands recht van toepassing.

19.2      Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om middels mediation het geschil te beslechten.

19.3      De rechter in de vestigingsplaats van Fitness RS is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen.